Regulamin

Normy i założenia etyczne psychoterapii

1. Psychoterapeuta stosuje się do przestrzegania „Kodeksu Etyczno – Zawodowego Psychologa” Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz „Kodeksu Etyki Psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej”.

2. Informacje przekazane w trakcie sesji są poufne. Zarówno terapeuta jak i klient są zobowiązani do zachowania poufności. Nie ujawniają żadnych danych osobom trzecim, chyba że obie strony wyrażą na to ustną lub pisemną zgodę. Zabronione jest również nagrywanie sesji przez terapeutę lub klienta bez obopólnej ustnej lub pisemnej zgody.

3. Superwizja procesu psychoterapeutycznego jest elementem rzetelnej i etycznej pracy psychoterapeuty. Stąd terapeuta swoją pracę powinien regularnie poddawać superwizji. W trakcie superwizji ujawniana jest treść sesji, jednak informacje o kliencie uniemożliwiają jego identyfikację. Jest to sytuacja, w której superwizor jest również zobowiązany do zachowania poufności, czyli tajemnicy zawodowej.

4. W sytuacji zagrożenia życia klienta lub życia innych osób terapeuta może ujawnić treść sesji, odstępując od zasady zachowania poufności.

5. Sesja odbywa się w warunkach optymalnych dla prowadzenia rozmowy, zachowania prywatności, bez udziału osób trzecich w pomieszczeniach / pokojach, w których przeprowadzana jest sesja. Dotyczy to zarówno terapeuty jak i klienta.

6. Złamanie zasady zachowania poufności przez którąkolwiek ze stron może stać się podstawą do dochodzenia praw na drodze sądowej.

Formalności związane z udziałem w sesji

1. Opłata za sesję pobierana jest z góry, najpóźniej na dzień przed terminem sesji. Klienci proszeni się o przesłanie potwierdzenia pocztą elektroniczną (w formie PDF lub zdjęcie ekranu, zrzutu ekranu tzw. Print Screen). Brak opłaty za sesję jest jednoznaczny z rezygnacją z sesji.
Formy płatności opisane są w zakładce: Płatność.

2. Sesje odwołane na mniej niż 24 godziny przed terminem podlegają opłacie.

3. Umówioną sesję można przesunąć lub odwołać do 24 godzin przed terminem. Kwota może być zaliczona na poczet sesji w późniejszym terminie lub zwrócona.

4. W sytuacji przerwy w łączu internetowym, sesja jest przerywana i wznawiana, gdy tylko jest to możliwe, w miejscu czasowym, gdzie została przerwana – w tym samym dniu lub umawiany jest inny termin. W związku z tym potrzebna będzie wymiana innych danych kontaktowych (np. numer telefonu). Opłata za sesję w sytuacji przerwania łączności obowiązuje normalnie.